บทร้อยกรอง เป็นเอกลักษณ์และสมบัติทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ ด้วยการแต่งบทร้อยกรองและพัฒนาให้มีศิลปะ เพิ่มความงามทางภาษา เนื่องด้วยบทร้อยกรองมีฉันทลักษณ์ที่บังคับเป็นกฎกณฑ์ ส่งผลให้เป็นงานประพันธ์ที่มีสำนวนภาษาดี มีความสละสลวย มีคุณคำทั้งด้านภาษาและเนื้อหา ซึ่งให้ความรู้ ความสนุกสนานข้อคิด คติเตือนใจ ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั่งยังเป็นการช่วยดำรงสมบัติทางภาษาของชาติได้เป็นอย่างดี